ANBI-status

A. Algemene Gegevens

Naam instelling: Vereniging van Catechisten / Pius X Stichting  Breda

Contactgegevens:
Correspondentie- en bezoekadres: Boschstraat 33, 4811 GB Breda

Telefoon: 076 – 513 70 10
Website: www.piusxstichtingbreda.nl
Email adres: info@piusxbreda.nl

Het religieus instituut, Vereniging van Catechisten. Sociëteit van Apostolisch Leven, is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Rooms Katholieke Kerk in Nederland.
De Rooms Katholieke Kerk heeft van de Belastingdienst een ANBI groepsbeschikking ontvangen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke religieuze instituten en andere instellingen die tot de Rooms Katholieke Kerk behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is derhalve ook van toepassing op het religieus instituut Pius X Stichting Breda.

 

B. Samenstelling Bestuur

Het religieus instituut is niet alleen een geloofsgemeenschap, zij is ook een rechtspersoon naar kerkelijk recht, welke ingevolge artikel 2 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek als zodanig is erkend naar Nederlands Recht. Deze rechtspersonen worden geregeerd door hun eigen statuut en zij hebben de vrijheid te voorzien in hun eigen inrichting. Voor het religieus instituut gelden daartoe de eigen constituties en het vermogensrechtelijk reglement.

Het bestuur van het religieus instituut, Vereniging van Catechisten, bestaat uit zes bestuursleden, waaronder:
– Voorzitter
– Secretaris
– Penningmeester
– Lid Pastoraat
– Lid Welzijn/Pastoraat

 

C. Doelstelling / Visie

Het Wetboek van Canoniek recht (Codex luris Canonici) omschrijft een religieus instituut als “een georganiseerde gemeenschap waarin de leden volgens het eigen recht publieke geloften voor het leven afleggen of tijdelijke geloften, die echter na het verstrijken van de tijd hernieuwd moeten worden, en waarin zij een broederlijk leven in gemeenschap leiden”.

De levensvorm van religieuzen wordt in het Wetboek van Canoniek Recht omschreven als ”het leven gewijd door de professie van de evangelische raden is een duurzame levensvorm waarin gelovigen, Christus van meer nabij volgend, onder de stuwing van de Heilige Geest zich geheel en al toewijden aan God, de meest beminde, om, op een nieuwe en bijzondere titel geheel gegeven aan diens eer, de opbouw van de Kerk en het heil van de wereld, tot de volmaaktheid in de liefde te komen in dienst van het Rijk Gods en, gemaakt tot een lichtend teken in de Kerk, de hemelse heerlijkheid aan te kondigen. Deze levensvorm in instituten van gewijd leven door de geloften of andere gewijde bindingen volgens de eigen wetten van de instituten zich verbinden tot de evangelische raden van kuisheid, armoede en gehoorzaamheid, en die door de liefde waartoe deze leiden, op een bijzondere wijze verbonden zijn met de Kerk en haar mysterie”.

Het religieus instituut, Vereniging van Catechisten, heeft als doel:
door arbeid en gebed, vanuit een evangelische levenshouding dienstbaar te zijn aan mensen in nood, speciaal op sociaal en pastoraal gebied. De Pius X Stichting Breda is een door de Vereniging van Catechisten opgerichte RK instelling die tot doel heeft de materiele belangen van de Vereniging te behartigen.

 

D. Beleidsplan

Het beleidsplan van het religieus instituut, Vereniging van Catechisten, is hieronder nader toegelicht.

De Vereniging van Catechisten verkeert in de laatste fase van haar bestaan. In tegenstelling tot voorheen kent de Vereniging een niet-leden bestuur van leken, aangesteld door de bisschop van Breda, dat zorg draagt voor een goede zorg en oudedagsvoorziening van de leden, die past binnen de spirituele doelstellingen die de Vereniging zich steeds heeft gesteld.

Eind 2018, begin 2019 is het privacy beleid als gevolg van de wet AVG definitief vastgesteld. Op verzoek van betrokkenen kan dit worden opgevraagd bij het bestuur van Pius X Stichting Breda.

 

E. Beloningsbeleid

De leden van het bestuur ontvangen voor de uitoefening van hun functie een onkostenvergoeding conform de regeling van de KNR. De beloning van personeelsleden van religieuze instituten is geregeld in het rechtspositiereglement voor werknemers in dienst van religieuze instituten van de KNR (http://www.knr.nl/organisatie/pagina.asp?pagina_id=378).

 

F. Verslag activiteiten

Binnen het religieus instituut vinden verschillende activiteiten plaats:

  • De zorg voor een goede oudedagsvoorziening van de leden, die past binnen de spirituele doelstellingen van de Vereniging;
  • Optimaal beheer en exploitatie van vrijkomende appartementen;
  • Ondersteuning van maatschappelijke noden in Breda en regio waar mogelijk.

 

G. Voorgenomen bestedingen

De verwachte bestedingen sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen van de voorgaande jaren. In de kolom begroting in het overzicht onder letter H is dit cijfermatig in beeld gebracht.

 

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen. De voorgenomen bestedingen van het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de bestedingen van het verslagjaar.

 

Baten en lasten Pius X (2018)

Toelichting

Religieuze instituten zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Leden van het religieus instituut staan haar inkomsten af aan het religieus instituut en het religieus instituut voorziet in het levensonderhoud van de religieuzen. Met de middelen die het religieus instituut tot haar beschikking heeft, tracht zij haar doelstellingen te bereiken.